Meister - Shīfu 师父

Buddhistischer Name:
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Shī Dé Fēng 释德锋
Lǐ Xiān Fēng 李先锋
1973
1978
  • Shīyé 师爷 "Grossmeister"
  • Leiter Shī Dé Fēng Kung Fu Institut, Shàolín / China
Buddhistischer Name:
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Shī Xíng Lóng 释行龙
Roger Stutz
1980
1986
  • Shīfu 师父 "Meister"
  • Gründer Shàolín Chán Tempel Schweiz
  • Leiter Shàolín Chán Tempel Schweiz
Buddhistischer Name:
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Shī Yǒng Wén 释永文
Thomas Degen
1980
1995
  • Zǒng Jiào Liàn 总教练 "Chef Instruktor"
  • Vertreter Shàolín Chán Tempel Schweiz

Instruktoren - Jiào Liàn 教练

Gebürtiger Name:
Chin. Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Marc Bucher
Lín Bào 林豹
1981
2003
Jiào Liàn 教练 "Instruktor"
Gebürtiger Name:
Chin. Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Marco Carraro
Lín Xián 林贤
1985
2007
  • Qì Gōng Jiào Liàn 气功教练 "Qi Gong Instruktor"
  • Jiào Liàn 教练 "Instruktor"
Gebürtiger Name:
Chin. Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Stefanie Burri
Lín Yuè 林悦
1981
2009
Zhù Jiào 助教 "Hilfs-Instruktorin Anfänger"
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Serge Kaulitz
1981
2008
Wǔ Shī Jiào Liàn 舞狮教练 "Löwentanz Instruktor"

Kindertrainer - Lǎo Shī 老师

Gebürtiger Name:
Chin. Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Andreas Krieger
Lín Háo 林豪
1981
2006
Jiào Dǎo Zhǔ Rèn 教导主任 "Kinder Chef Instruktor"
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Fabienne Bucher
1986
2011
Lǎo Shī 老师 "Lehrerin XIǍO LÓNG 小龙"
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Stefan Buholzer
1985
2009
Bān Zhǔ Rèn 班主任 
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Doris Huber
1985
2010
Lǎo Shī 老师 "Lehrerin DÀ LÓNG 大龙"
Gebürtiger Name:
Geboren:
Shaolin Kung Fu seit:
Funktion:
Noah Arfini
2001
2008
Lǎo Shī 老师 "Lehrer XIǍO LÓNG 小龙"